IFG Leasing

Експертът в кредитирането
BG EN RU

Земеделски кредити АГРО

Ай Еф Джи Лизинг стартира предлагането на земеделски кредити АГРО за финансиране на земеделски производители – физически, юридически лица и еднолични търговци.

Сумите по предоставените кредити АГРО могат да се използват за закупуване на земеделска  земя. Финансират се земи на територията на България от I до V-та категория. Не се финансират земи, които попадат в Натура 2000.

Параметри на земеделски кредит АГРО:

-  Размер на кредита – до 40 хил. лв. (или равностойност в евро)

-  Срок на кредита – до 5 години

-  Лихвени условия – по договаряне

-  Самоучастие – 10-20%

- Начин на погасяване – изготвя се индивидуален план за всеки клиент. Възможност за гратисен период през първата година

-  Обезпечение – земеделска земя

-  Такси и комисионни:

        ·  Без такса за кандидатстване

        ·  Без такса управление

        ·  Такса за оценка на земеделската земя

Необходими документи за кандидатстване:

За физически лица:

-  Копие от личната карта на кредитоискателя

-  Удостоверение за наличие/липса на задължения от органа по приходите по чл. 87, ал. 6 от ДОПК;

-  Декларация за свързаност с други лица 

-  Регистрационна карта на земеделски производител

- Документи, даващи информация за собствеността на обезпечението (нотариални актове, скици на поземлен имот, фактури, протоколи, договори за покупка, застрахователни полици и други

-  Други спрямо вида на продукта

 За юридически лица:

-  Баланс, отчет за приходи и разходи и данъчна декларация за последната година;

-  Регистрационна карта на земеделски производител, заверена за текущата година

-  Удостоверение за наличие/липса на задължения от органа по приходите по чл. 87, ал. 6 от ДОПК;

-  Декларация за свързаност с други лица 

- Документи, даващи информация за собствеността на обезпечението (нотариални актове, скици на поземлен имот, фактури, протоколи, договори за покупка, застрахователни полици и други

-  Други спрямо вида на продукта

 

Със земеделски кредит АГРО от Ай Еф Джи Лизинг имате възможността да станете собственик на обработваемата от Вас земя и да защитите Вашите инвестиции в бъдеще.

Подробна информация за кредита можете да получите в офисите на Ай Еф Джи Лизинг или на тел: 0700 19 120.